ATLAS SECURITY

ATLAS SECURITY - Консултации по сигурност при проектиране, изграждане и строителство на производствени, банкови, туристически, жилищни , административни и търговски сгради.
Предварителен одит и експертна оценка за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 необходими за сертификация.
Консултации, изготвяне на документация и обучение за сертификация по ISO 27001:2005.
Консултации и препоръки за защита на системите, компютърните мрежи и приложенията.
Консултации за защита и криптиране на комуникациите от нерегламентиран достъп.
Консултации и изграждане на защитени помещения и регистратури за класифицирана информация в съответствие с нормативите изисквания и национална та сигурност.
Изготвяне на методика и документи за управление на риска при човешкия ресурс. Фирмена сигурност.
Изготвяне на методика, инструкции и план за управление на кризи в съответствие с BS 25999:2007
Абонаментна поддръжка на системи за управление на информационна сигурност.
За повече информация ползвайте линковете от меню "Връзки"

Наредба N 279 / 17.11.2008 г.

Интензивно 2-дневно обучение във връзка с Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност приета с ПМС № 279 от 17.11.2008 г.

Интензивно 2-дневно обучение, с подчертана практическа насоченост във връзка с Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност приета с ПМС № 279 от 17.11.2008 г.

Теми:
• Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор във връзка с Методическите указания и насоки на МФ за управление на риска и Закона за електронното управление;
• Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно ПМС 279/17.11.2008 г. ISO 27001:2005 и БДС ISO 27002:2008.
• Закона за защита на класифицираната информация; организация сигурността без конфликт със закона и обществения морал;
• Разработка, внедряване и управление на СУИС – Системи за управление на информационната сигурност. Качествен подбор на ключов персонал и служители по сигурността и СУИС; „Описание на длъжността” и длъжностните характеристики в съответствие с Кодекса на труда и ISO 27001:2005;
• Постоянен мониторинг на персонала. Диагностиране на „прединцидентно поведение” и нагласи за измами и саботаж от настоящи и бивши служители. Легитимни средства за решаване на проблеми с „вътрешните нарушители” и „конкуренцията”Идентификация и корекция на законови несъответствия и несъответствия със СУИС в правилниците и вътрешните процедури;
• Разработка и приложение на стратегия и рамка за управление на риска, идентификация на рисковете от външната и вътрешна среда за организациите и личната сигурност;
• Приложение на методики за оценка на риска;
• Подготовка на рисков профил на организацията, бизнес дейностите и персонала;
• Управление на рисковете в бизнеса, при обществени поръчки и проекти по програми на ЕС;
• Ефективно използване на капацитета на охранителните фирми за гарантиране физическата сигурност на персонала и активите на организациите;
• Осигуряване и прилагане ефективни и изгодни средства и техники за IT- сигурност в обикновена среда и в условията на „Електронно правителство”.

За повече информация, записване и участие, ползвайте контактната форма в нашата интернет страница http://atlas-security.dir.bg или тел. 0888 990 109.